Antalya Latin Dance Festival

Antalya Latin Dance Festival

Some squares from Antalya Latin Dance Festival 2016